Αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση – Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση – Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μια νέα έκθεση εντόπισε μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης της τεχνολογικής καινοτομίας ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών οραμάτων και επισημαίνει επίσης την ανάγκη σύνδεσης της βιομηχανικής πολιτικής με τις θεωρίες της μάθησης και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση - Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μερικές από τις βασικές τεχνολογίες που επισημαίνονται στην έκθεση περιλαμβάνουν:

 • Δίκτυα 5G και 6G: Αυτά τα δίκτυα επόμενης γενιάς θα επιτρέψουν νέα καθηλωτικά εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές εκτεταμένης πραγματικότητας (XR).
 • Blockchain και μικροδιαπιστευτήρια: Αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αξιολόγηση της μάθησης και η πιστοποίηση ικανοτήτων.
 • Αναλύσεις μάθησης: Η εξόρυξη δεδομένων στην εκπαίδευση θα μπορούσε να ενισχύσει και να ενημερώσει την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης καθώς γίνονται «έξυπνοι σύντροφοι», «συνεργάτες μάθησης» ή «γνωστικά εργαλεία».

Μία από τις βασικές τεχνολογίες που επισημαίνονται στην έκθεση είναι το 5G, το οποίο αναμένεται να ανοίξει νέες ευκαιρίες για καθηλωτικά εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές εκτεταμένης πραγματικότητας (XR). Η έκθεση προβλέπει επίσης ότι η ανάπτυξη του προτύπου 6G θα οδηγήσει σε ένα νέο παράδειγμα συγχρονισμού και ανάμειξης του φυσικού και του ψηφιακού, το οποίο θα μπορούσε να έχει βαθύ αντίκτυπο στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Μια άλλη βασική τάση που επισημαίνεται στην έκθεση είναι η ανάπτυξη μικροδιαπιστευτηρίων, τα οποία είναι επαληθεύσιμα ψηφιακά διαπιστευτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίδειξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Η έκθεση προβλέπει ότι τα μικροδιαπιστευτήρια θα κερδίσουν έδαφος σε ένα πλαίσιο όπου όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Οι συγγραφείς συζητούν επίσης τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εκπαίδευση και σημειώνουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας όπου μπορούν πλέον να μιμούνται ή ακόμη και να ξεπερνούν τους ανθρώπους σε ορισμένες εργασίες. Ειδικότερα, επισημαίνεται ο πιθανός αντίκτυπος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και των μοντέλων θεμελίωσης στην εκπαίδευση.

Ως συμπέρασμα, τονίζεται η σημασία της κατανόησης των ροών των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και συστημάτων υπολογιστών. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτή είναι μια ουσιαστική απαίτηση για όποιον λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή αναδυόμενων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Συνολικά, η έκθεση παρέχει μια πολύτιμη επισκόπηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και τάσεων που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα κύρια σημεία της έκθεσης επικεντρώνεται στη σημασία της ρύθμισης της τεχνολογικής καινοτομίας και της κατανόησης των ροών των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που να ωφελεί όλους τους μαθητές.

Βασικά Takeaways

 • Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν γρήγορα τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, και η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση.
 • Μια νέα έκθεση έχει εντοπίσει μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες με υψηλές δυνατότητες να επηρεάσουν την εκπαίδευση.
 • Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν δίκτυα 5G και 6G, blockchain και μικροδιαπιστευτήρια, αναλυτικά στοιχεία μάθησης και τεχνητή νοημοσύνη.
 • Η έκθεση εξετάζει επίσης τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών στη θεωρία μάθησης και στην εκπαιδευτική πολιτική.
 • Ολοκληρώνει τονίζοντας τη σημασία της ρύθμισης της τεχνολογικής καινοτομίας και της σύνδεσης της βιομηχανικής πολιτικής με τις θεωρίες της μάθησης και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Invest in the business

 

Information from B-InteraQtive Publishing
B-Interaqtive Publishing
Click for more information

We offer a wide range of services, including:

 • Counselling: We can help you assess your needs and develop a plan for your digital learning project.
 • Development: We can create custom digital learning experiences that meet your specific goals.
 • Knowledge management: We can help you improve your organisation’s knowledge management practices.
 • Interactive books: We can create interactive books that engage and motivate learners.

Click here for more information